Zapytania Ofertowe

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-11-2019

 

Numer ogłoszenia

25092

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć
w terminie do dnia 12.11.2019r. do godz.12.00
2. Ofertę należy złożyć emailem na adres biuro@aimont.pl lub faksem na numer (41) 243 62 35, osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy:
AIMONT Damian Wielgus
Galów 10 A
28-100 Busko Zdrój

3. Za moment złożenia oferty uznaje się godzinę i datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub na email /faks.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Damian Wielgus, tel. +48 507-318-485

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające prawną i materialną zdolność do realizacji przedmiotowego zamówienia stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
c. Specyfikację minikoparki uwzględniającą: producenta, typ, model oraz parametry techniczne oferowanej minikoparki.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@aimont.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Wielgus

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 507-318-485

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup minikoparki o minimalnej sile kopania 38,5 KN oraz o następujących parametrach:

Wymagane Parametry minikoparki
Maksymalna wysokość kopania minimum 4900 mm
Maksymalna głębokość kopani minimum 3100 mm
Maksymalne nachylenie do 30 stopni
Maksymalny zasięg kopania powyżej 5350 mm
Moc silnika minimum 18 kW
Rodzaj silnika Diesel, EUR V
Pojemność łyżki minimum 0,1 m3
Szerokość łyżki minimum 500 mm
Promień obrotu kabiny minimum 850 mm

Minimalne wymagane wyposażenie:
1. Klimatyzacja oraz radio
2. Układ bezpiecznego rozruchu silnika
3. Fotel amortyzowany
4. Kabina konstrukcji FOPS/TOPS, przednia szyba wyposażoną w wycieraczkę i spryskiwacz.
5. Lusterka wsteczne
6. Oświetlenie ostrzegawcze, przednie światło w kabinie
7. Ergonomiczne sterowanie dźwigniami hydraulicznymi umiejscowionymi bezpośrednio przy ramieniu operatora
8. Pojemność zbiornika paliwa minimum - 40 l
9. Minimalne wymiary lemiesza (szerokość/wysokość) – 1700mm/380 mm
10. System hydrauliczny – ciśnienie robocze min 24 bar
11. Prześwit minimalny - 550 mm
12. Szerokość gąsienic – minimum 300 mm

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: buski Miejscowość: Galów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup minikoparki o minimalnej sile kopania 38,5 KN oraz o następujących parametrach:

Wymagane Parametry minikoparki
Maksymalna wysokość kopania minimum 4900 mm
Maksymalna głębokość kopani minimum 3100 mm
Maksymalne nachylenie do 30 stopni
Maksymalny zasięg kopania powyżej 5350 mm
Moc silnika minimum 18 kW
Rodzaj silnika Diesel, EUR V
Pojemność łyżki minimum 0,1 m3
Szerokość łyżki minimum 500 mm
Promień obrotu kabiny minimum 850 mm

Minimalne wymagane wyposażenie:
1. Klimatyzacja oraz radio
2. Układ bezpiecznego rozruchu silnika
3. Fotel amortyzowany
4. Kabina konstrukcji FOPS/TOPS, przednia szyba wyposażoną w wycieraczkę i spryskiwacz.
5. Lusterka wsteczne
6. Oświetlenie ostrzegawcze, przednie światło w kabinie
7. Ergonomiczne sterowanie dźwigniami hydraulicznymi umiejscowionymi bezpośrednio przy ramieniu operatora
8. Pojemność zbiornika paliwa minimum - 40 l
9. Minimalne wymiary lemiesza (szerokość/wysokość) – 1700mm/380 mm
10. System hydrauliczny – ciśnienie robocze min 24 bar
11. Prześwit minimalny - 550 mm
12. Szerokość gąsienic – minimum 300 mm

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup minikoparki o minimalnej sile kopania 38,5 KN oraz
o następujących parametrach:

Wymagane Parametry minikoparki
Maksymalna wysokość kopania minimum 4900 mm
Maksymalna głębokość kopani minimum 3100 mm
Maksymalne nachylenie do 30 stopni
Maksymalny zasięg kopania powyżej 5350 mm
Moc silnika minimum 18 kW
Rodzaj silnika Diesel, EUR V
Pojemność łyżki minimum 0,1 m3
Szerokość łyżki minimum 500 mm
Promień obrotu kabiny minimum 850 mm

Minimalne wymagane wyposażenie:
1. Klimatyzacja oraz radio
2. Układ bezpiecznego rozruchu silnika
3. Fotel amortyzowany
4. Kabina konstrukcji FOPS/TOPS, przednia szyba wyposażoną w wycieraczkę i spryskiwacz.
5. Lusterka wsteczne
6. Oświetlenie ostrzegawcze, przednie światło w kabinie
7. Ergonomiczne sterowanie dźwigniami hydraulicznymi umiejscowionymi bezpośrednio przy ramieniu operatora
8. Pojemność zbiornika paliwa minimum - 40 l
9. Minimalne wymiary lemiesza (szerokość/wysokość) – 1700mm/380 mm
10. System hydrauliczny – ciśnienie robocze min 24 bar
11. Prześwit minimalny - 550 mm
12. Szerokość gąsienic – minimum 300 mm

Warunki ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
• Wykonawca dostarczy pełną dokumentację techniczno-ruchową, UDT oraz deklaracje zgodności z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące oferowanego urządzenia,
• Minimalna gwarancja dla minikoparki to 36 miesięcy lub 5000 motogodzin (co nastąpi wcześniej).

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.


1. Okres realizacji zamówienia, wraz z dostawą – do 30 listopad 2019 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
4. Istotne warunki:
• Z wybranym oferentem Zamawiający zawrze umowę/zamówienie, załącznikiem do umowy/zamówienie będzie niniejsze zapytanie ofertowe
• kara za nieterminową realizację zamówienia - 0,5% wartości zamówienia kwoty netto za każdy tydzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości umownej netto przedmiotu umowy;
• serwis gwarancyjny, czas reakcji max. 24 godziny od zgłoszenia, kara za nieterminowo wykonaną naprawę gwarancyjną 500 zł lub równowartość tej kwoty wyrażona w EURO przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania zgłoszenia -za każdy dzień opóźnienia; Kara umowna nie będzie należna jeśli Wykonawca dostarczy w terminie wskazanym powyżej zastępczą minikoparkę o tożsamych parametrach technicznych;
• specyfikacja warunków technicznych urządzeń, zgodna z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

43261100-1

Nazwa kodu CPV

Ładowarki mechaniczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia, wraz z dostawą – do 30 listopad 2019 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Wykonawca posiada prawną i materialną zdolność do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z treścią zawartą w zapytaniu ofertowym, w tym posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikających ze specyfiki niniejszego Zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, oraz, iż firma nie jest w stanie likwidacji/upadłości.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia [załącznik nr 2]
b. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań [Załącznik nr 3]

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający w chwili obecnej nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena - 100%
1) Wykonawca winien w formularzu ofertowym [załącznik nr 1] podać okres gwarancji – ilość miesięcy (liczba całkowita) z uwzględnieniem minimalnej ilości miesięcy zgodnie z wymogami Zamawiającego (pkt 3).
2) Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza.
4. W przypadku odmowy realizacji zamówienia przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zleci wykonanie zamówienia Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejną pozycję – wg ceny.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane pierwotnie w złożonych ofertach.
6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające prawną i materialną zdolność do realizacji przedmiotowego zamówienia stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
c. Specyfikację minikoparki uwzględniającą: producenta, typ, model oraz parametry techniczne oferowanej minikoparki.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykluczenia

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie powoduje powstania żadnych zobowiązań po stronie Zamawiającego. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Wykonawca posiada prawną i materialną zdolność do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z treścią zawartą w zapytaniu ofertowym, w tym posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikających ze specyfiki niniejszego Zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, oraz, iż firma nie jest w stanie likwidacji/upadłości.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia [załącznik nr 2]
b. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań [Załącznik nr 3]
4. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 6.
Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu i odrzuceniem oferty.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

"AIMONT" Wielgus Damian

Adres

Galów 10 A/nie dotyczy

28-100 Galów

świętokrzyskie , buski

Numer telefonu

507-318-485

Fax

(41) 243 62 35

NIP

6551876412

Numer naboru

RPSW.02.05.00-IZ.00-26-253/19

Inne źródła finansowania

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Rozwój firmy AIMONT Damian Wielgus poprzez zakup nowoczesnego hydraulicznego chwytaka do kostki brukowej i urządzeń towarzyszących” w ramach RPOWŚ Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Osi 2 Konkurencyjna Gospodarka